SIA ‘’Milleri 8’’ Privātuma politika   SIA ‘’Milleri 8’’ (NMR Nr. 40103880567, juridiskā adrese Maltas iela 49, Rīga, LV-1057), lai stiprinātu fizisko personu tiesības uz personas datu aizsardzību, atspoguļojot datu aizsardzības būtību kā Eiropas Savienības pamattiesību, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu, personas datu apstrādei piemērojot Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē tiek sniegti personas dati, vai personas dati tiek apstrādāti elektroniskā vai papīra formātā, skaņas vai attēla formātā.   Jūsu personas datu pārzinis ir SIA ‘’Milleri 8’’ (NMR Nr. 40103880567, juridiskā adrese Maltas iela 49, Rīga, LV-1057)   Kādus datus mēs parasti apstrādājam?

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētā adrese;
 • e-pasta adrese;
 • mobilā telefona numurs.

Personu datus mēs iegūstam no pakalpojuma saņēmējiem – saviem Klientiem.   Datu apstrādes nolūki untiesiskais pamats Savu Klientu datus mēs apstrādājam galvenokārt, lai sniegtu kempinga MILLERI pakalpojumus un veiktu visas saistītās darbības, uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem datu apstrādes nolūkiem:

 • pakalpojuma sniegšanas nolūkam;
 • grāmatvedības un uzskaites nolūkam;
 • personāla uzskaites un vadības nolūkam;
 • reklāmas un mārketinga nolūkam;
 • īpašuma un personu drošības nodrošināšanas nolūkam.

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 • līgumiskais pamatojums – pakalpojuma sniegšanas/līguma saistību izpildes nodrošināšanai;
 • normatīvo aktu pamatojums – lai izpildītu normatīvo aktu prasības;
 • leģitīmo interešu pamatojums – lai realizētu SIA ‘’Milleri 8’’ un Klienta pastāvošās saistības, to izpildi un no tām izrietošās pušu leģitīmās intereses;
 • Klienta sniegtās piekrišanas pamatojums.

  Personas datu uzglabāšana Personas datu apstrādi un uzglabāšanu SIA ‘’Milleri 8’’ atbilstoši apstrādes nolūkiem veic struktūrvienības telpās pēc adreses Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā. Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formāta, gan uzņēmuma “Booking.com” informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes nolūkam, kādam tie bija iegūti, bet ne ilgāk kā nepieciešams. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam nolūkam, tiek dzēsti. Informācija tiek glabāta arī, lai varētu sniegt Jumsvēsturiskos datus par Jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar personas datu apstrādi. Personas datu izpaušana SIA ‘’Milleri 8’’nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, dati tiek nodoti tikai datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai rezervētu naktsmītni Interneta vietnē “Booking.com”, veiktu grāmatvedības datu uzskaiti un normatīvajos aktos noteikto atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu.Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem nolūkiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus. Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām, ja no Jums ir saņemts skaidrs un nepārprotams lūgums pārsūtīt datus trešajai personai.   Lai nodrošinātu Jūsu tiesības SIA ‘’Milleri 8’’ īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu piemērotus un efektīvus pasākumus, atbilstošu personu datu aizsardzības sistēmai to, ka personu datu apstrādi SIA ‘’Milleri 8’’ nolūkiem apstrādā pilnvarotās personas pilnvarojama līguma apmērā. SIA ‘’Milleri 8’’ īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati un informācija, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam. SIA ‘’Milleri 8’’ nodrošina personas datu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību. SIA ‘’Milleri 8’’ nodrošina personas tiesības saņemt informāciju par veikto personas datu apstrādi, piekļuvi personas datiem, nodrošina personas datu labošanu un dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību.   Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā par par pārkāpumiem Jūsu personas datu apstrādē. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu komerciālo paziņojumu reklāmas un mārketinga nolūkam saņemšanai, izmantojot SIA ‘’Milleri 8’’ norādīto kontaktinformāciju, Jums izdevīgākā saziņas laikā un formā. Mūsu kontaktinformācija saziņai jautājumos par personas datu apstrādi un iesniegumu iesniegšanai, savu tiesību īstenošanai: faktiskā adrese: Pērnavas iela 35, Salacgrīva e-pasta adrese:milleri8@hotmail.com mobilais tālrunis:29120001; Interneta vietnē: www.milleri.lv   SIA ‘’Milleri 8’’ ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā.       Jūsu datu pārzinis SIA ‘’Milleri 8’’

 

SIA ‘’Milleri 8’’ (NMR Nr. 40103880567, juridiskā adrese Maltas iela 49, Rīga, LV-1057), lai stiprinātu fizisko personu tiesības uz personas datu aizsardzību, atspoguļojot datu aizsardzības būtību kā Eiropas Savienības pamattiesību, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu, personas datu apstrādei piemērojot Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē tiek sniegti personas dati, vai personas dati tiek apstrādāti elektroniskā vai papīra formātā, skaņas vai attēla formātā.

 

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA ‘’Milleri 8’’ (NMR Nr. 40103880567, juridiskā adrese Maltas iela 49, Rīga, LV-1057)

 

Kādus datus mēs parasti apstrādājam?

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētā adrese;
 • e-pasta adrese;
 • mobilā telefona numurs.

Personu datus mēs iegūstam no pakalpojuma saņēmējiem – saviem Klientiem.

 

Datu apstrādes nolūki untiesiskais pamats

Savu Klientu datus mēs apstrādājam galvenokārt, lai sniegtu kempinga MILLERI pakalpojumus un veiktu visas saistītās darbības, uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem datu apstrādes nolūkiem:

 • pakalpojuma sniegšanas nolūkam;
 • grāmatvedības un uzskaites nolūkam;
 • personāla uzskaites un vadības nolūkam;
 • reklāmas un mārketinga nolūkam;
 • īpašuma un personu drošības nodrošināšanas nolūkam.

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 • līgumiskais pamatojums – pakalpojuma sniegšanas/līguma saistību izpildes nodrošināšanai;
 • normatīvo aktu pamatojums – lai izpildītu normatīvo aktu prasības;
 • leģitīmo interešu pamatojums – lai realizētu SIA ‘’Milleri 8’’ un Klienta pastāvošās saistības, to izpildi un no tām izrietošās pušu leģitīmās intereses;
 • Klienta sniegtās piekrišanas pamatojums.

 

Personas datu uzglabāšana

Personas datu apstrādi un uzglabāšanu SIA ‘’Milleri 8’’ atbilstoši apstrādes nolūkiem veic struktūrvienības telpās pēc adreses Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā.

Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formāta, gan uzņēmuma “Booking.com” informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes nolūkam, kādam tie bija iegūti, bet ne ilgāk kā nepieciešams.

Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam nolūkam, tiek dzēsti.

Informācija tiek glabāta arī, lai varētu sniegt Jumsvēsturiskos datus par Jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar personas datu apstrādi.
Personas datu izpaušana

SIA ‘’Milleri 8’’nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, dati tiek nodoti tikai datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai rezervētu naktsmītni Interneta vietnē “Booking.com”, veiktu grāmatvedības datu uzskaiti un normatīvajos aktos noteikto atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu.Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem nolūkiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām, ja no Jums ir saņemts skaidrs un nepārprotams lūgums pārsūtīt datus trešajai personai.

 

Lai nodrošinātu Jūsu tiesības

SIA ‘’Milleri 8’’ īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu piemērotus un efektīvus pasākumus, atbilstošu personu datu aizsardzības sistēmai to, ka personu datu apstrādi SIA ‘’Milleri 8’’ nolūkiem apstrādā pilnvarotās personas pilnvarojama līguma apmērā.

SIA ‘’Milleri 8’’ īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati un informācija, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam.

SIA ‘’Milleri 8’’ nodrošina personas datu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību.

SIA ‘’Milleri 8’’ nodrošina personas tiesības saņemt informāciju par veikto personas datu apstrādi, piekļuvi personas datiem, nodrošina personas datu labošanu un dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību.

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā par par pārkāpumiem Jūsu personas datu apstrādē.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta.

Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu komerciālo paziņojumu reklāmas un mārketinga nolūkam saņemšanai, izmantojot SIA ‘’Milleri 8’’ norādīto kontaktinformāciju, Jums izdevīgākā saziņas laikā un formā.

Mūsu kontaktinformācija saziņai jautājumos par personas datu apstrādi un iesniegumu iesniegšanai, savu tiesību īstenošanai:

faktiskā adrese: Pērnavas iela 35, Salacgrīva

e-pasta adrese:milleri8@hotmail.com

mobilais tālrunis:29120001;

Interneta vietnē: www.milleri.lv

 

SIA ‘’Milleri 8’’ ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā.

 

 

 

Jūsu datu pārzinis

SIA ‘’Milleri 8’’